ALGEMENE VOORWAARDEN

1. VOORWERP

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is elke huidige en toekomstige overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er een integrerend deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant. Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan ons tegengeworpen worden indien wij er schrif-telijk onze instemming mee betuigd hebben.


2. CONTRACTUELE DOCUMENTEN EN AANVAARDING

De bestelbon en huidige algemene voorwaarden vormen de contractuele documenten.

De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik waarop de klant de bestelbon voor akkoord schriftelijk bevestigd (ondertekening of bevestiging per e-mail). De schriftelijke bevestiging van de bestelbon vanwege de klant impliceert dat hij akkoord gaat met de volledige tekst van de bestelbon die hij kent, met inbegrip van deze algemene voorwaarden.

Indien mocht blijken dat een of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk niet tegenover de klant ingeroepen kunnen worden, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd bestaan.

De BVBA Premiers behoudt zich het recht voor om een order zonder opgave van reden te weigeren.

Door de schriftelijke bevestiging van de bestelbon verbindt de klant zich definitief en onherroepelijk tot aankoop van de bestelde goederen.

Gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelbon door de klant is niet mogelijk, ongeacht of een voorschot werd betaald, en gaat onherroepelijk gepaard met het betalen van een schadevergoeding van 50% van het geannuleerde bedrag.


3. PRIJZEN

De prijzen zijn deze zoals vermeld op de bestelbon, tenzij anders bepaald. De BVBA Premiers behoudt zich het uitdrukkelijk recht voor om op ieder ogenblik de prijzen aan te passen indien de economische omstandigheden haar hiertoe verplichten, zoals ingevolge van een uitzonderlijke verhoging van de variabele kosten (niet limitatief: grondstoffen, lonen, energie,...) of ingeval van overmacht.

TAlle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


4. LEVERINGSTERMIJNEN EN LEVERING

De voorgestelde leveringstermijnen zijn indicatief. Deze termijnen zullen zoveel als mogelijk gerespecteerd worden. De overschrijding van deze termijnen kan evenwel geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, weigering van de goederen en/of tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding aan de klant.

De goederen worden geleverd en aanvaard, of geacht te zijn aanvaard op het ogenblik van de levering.

De leveringskosten zijn ten laste van de klant.


5. KWALITEIT VAN DE GOEDEREN – PROTEST

De klant dient de goederen op het ogenblik van de levering onmiddellijk te controleren. Geen enkele klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of niet-conforme levering kan worden geformuleerd na de levering zoals bepaald in artikel 4. Iedere klacht dient uiterlijk, op straffe van verval, binnen de drie dagen na de levering schriftelijk en gemotiveerd aan de BVBA Premiers te worden gemeld.

Kleurverschillen of schakeringen tussen de afbeeldingen of stalen en de geleverde goederen zijn onvermijdelijk en kunnen derhalve geen grond tot weigering zijn van de levering.

Des différences de couleur ou nuances entre les images ou les échantillons et les marchandises livrées sont inévitables et ne donnent dès lors pas le droit de refuser la livraison.


6. BETALING

De facturen zijn betaalbaar op onze zetel, contant en zonder korting.

Na de bestelling van de goederen zal een voorschot van 50% verschuldigd zijn, tenzij anders overeengekomen. Dit voorschot is niet terugbetaalbaar. Het saldo wordt bij levering gefactureerd.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum interestvoet van 12%, en zal het nog openstaande saldo, na een vergeefse ingebrekestelling, verhoogd worden met 12% van het factuurbedrag, met een minimum van ! 125,00 en een maximum van ! 2 500,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Bij wanbetaling of in geval de BVBA Premiers kennis krijgt van aanwijzingen dat de klant zijn kredietwaardigheid verliest, kunnen wij de uitvoering van elke overeenkomst opschorten, en de betaling van alle openstaande bedragen opeisen, ook indien nog niet vervallen waren.


7. EIGENDOMSVOORBEHOUD – OVERDRACHT RISICO

De geleverde goederen blijven integraal eigendom van de BVBA Premiers tot wanneer de integrale betaling geschied, zelfs in geval van toekenning van betalingsuitstel. Tot op dat ogenblik kan de BVBA Premiers er vrij en onverminderd over beschikken.

Voormeld eigendomsvoorbehoud belemmert niet dat het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de goederen overgaat op de klant vanaf het ogenblik dat de goederen worden geleverd, met inbegrip van de levering zelf die geschiedt op het risico van de klant. De klant dient zich tegen deze risico’s te verzekeren vanaf de levering.


8. INTELLECTUELE EIGENDOM

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, blijven alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de goederen exclusief eigendom van de BVBA Premiers

De facturatie en de betaling ervan door de klant gelden enkel als een vergoeding voor de geleverde goederen en kunnen onder geen enkel beding aanzien worden als een vergoeding voor de overdracht van tekeningen- en modellenrechten, merkenrechten of octrooirechten. De overdracht van dergelijke rechten kan enkel worden doorgevoerd middels het afsluiten van een bijkomende schriftelijke overeenkomst die specifiek en uitdrukkelijk voorziet in een overdracht.


9. GESCHILLENREGELING

Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oostende, tenzij wij de rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger. W. verkiezen.

Het Belgisch recht is van toepassing. Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is, is het Belgisch gemeen recht toepasselijk.